Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Finanse Publiczne / BDO Finanse Publiczne nr 10 (48) 2011 / Rachunkowość budżetowa bez tajemnic / Korekta rachunku przychodowego

BDO Finanse Publiczne nr 10 (48) 2011

A   A   A

Korekta rachunku przychodowego

(Autor: Halina Skiba, Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej)
Pytanie

Czy popełniłam błąd księgując w księgach marca rachunek - korektę wystawioną w kwietniu 2011 r., a dotyczącą lutego 2011 r.? Luty był już miesiącem „zamkniętym”. Czy jeśli tak, to powinnam wykonać storno czerwone i ująć rachunek - korektę w kwietniu? Czy rachunki wystawione w maju za kwiecień 2011 r. należy ująć w kwietniu czy maju?

Odpowiedź

Korekta powinna dotyczyć okresu pierwotnej sprzedaży. Jeżeli jednak korekta przychodu następuje po tej dacie i dany okres jest już zatwierdzony, to wówczas jej skutki należy ująć w księgach rachunkowych okresu, w którym informacje te otrzymano (w przedstawionym przypadku w kwietniu). W przypadku ewidencji rachunków bieżących powinno się je ewidencjonować w okresie, w którym przychód został osiągnięty.

 

Przepisy ustawy o rachunkowości, podobnie jak ustaw podatkowych, nie określają wprost, kiedy należy ujmować korekty dotyczące sprzedaży. Mając jednak na uwadze nadrzędne zasady rachunkowości, tj. zasadę memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasadę ostrożności, kwotę korekty powinno się ująć w tym samym okresie, w którym osiągnięto przychód.

 

Istotne znaczenie ma wymóg uwzględniania w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych i przypadających na rzecz jednostki przychodów dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz to, że wynik na działalności operacyjnej obejmuje przychody z uwzględnieniem wszelkich rabatów, opustów i innych zwiększeń lub zmniejszeń.

 

Korektę rachunku należy rozumieć jako urealnienie, czy też naprawienie wcześniejszego zdarzenia i w związku z tym powinna być ujęta w przychodach okresu, w którym ono nastąpiło.

 

 

Moment powstania przychodu nie został wprost określony w przepisach ustawy o rachunkowości. Za przychody należy rozumieć uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30).

 

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (tzw. zasada memoriału).

 

Choć definicja okresu sprawozdawczego oraz ww. zasada memoriału generalnie dotyczą roku obrotowego, niemniej jednak należy je stosować w pełnym zakresie, również w okresie miesiąca. W związku z tym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, a więc takim, za który sporządza się sprawozdanie finansowe lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych.

 

Bardziej precyzyjnie kwestię momentu ustalenia przychodu regulują przepisy ustaw o podatku dochodowym. Według nich za datę powstania przychodu dla celów podatkowych uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W praktyce wiele jednostek, aby uniknąć rozbieżności pomiędzy przepisami bilansowymi i podatkowymi, ustalając moment powstania przychodu dla celów bilansowych, stosują przepisy ustaw o podatku dochodowym.

Podstawa prawna: art. 3 ust.1 pkt 30, art. 6 ust. 1,2, art. 20, art. 42 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).Halina Skiba

specjalista ds. finansów jsfp

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY