Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Finanse Publiczne / BDO Finanse Publiczne nr 4 (54) 2012 / Przepisy prawne i orzecznictwo / Dieta dla sołtysa będącego jednocześnie radnym gminy

BDO Finanse Publiczne nr 4 (54) 2012

A   A   A

Dieta dla sołtysa będącego jednocześnie radnym gminy

(Autor: Piotr Walczak, Źródło: Ekspert Budżetowy)

 

Czy radny pobierający z tego tytułu dietę, będący jednocześnie sołtysem, może pobierać drugą dietę z tytułu sprawowania funkcji sołtysa? Jeżeli tak, to czy w uchwale rady gminy określającej wysokość pobieranych diet można zawrzeć zapis o pobieraniu przez radnego - sołtysa tylko diety z tytułu radnego i czy będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

Pozbawienie – przez radę gminy – prawa do otrzymywania diety z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w tym sołtysa) osoby będącej jednocześnie radnym narusza zasadę równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.

Zagadnienia związane z zasadami wypłaty diet na rzecz radnych gminy oraz na rzecz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (w tym sołectw) znalazły swoje unormowanie w przepisach ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej: SamGminU). Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 8 SamGminU – na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

Przy ustalaniu wysokości diet radnych rada gminy bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Stosownie natomiast do art. 37b ust. 1 SamGminU – rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Dieta przysługująca radnemu, czy też sołtysowi, nie ma charakteru wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji, jest świadczeniem rekompensującym czas i koszty ponoszone w związku z pełnieniem tych funkcji. Odrębność wskazanych funkcji uzasadnia istnienie w SamGminU dwóch samodzielnych podstaw prawnych dla przyznania diet radnym oraz sołtysom (przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych). Przy czym diety dla radnych mają charakter obligatoryjny, dla sołtysów fakultatywny.

 

Powyższe uzasadnia wniosek, że nie jest prawnie dopuszczalne rozstrzygnięcie, w którym rada, uchwalając zasady wypłaty diet, pozbawi prawa do diety z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osoby będące jednocześnie radnymi. Takie zróżnicowanie prawa do diety sołtysów będących radnymi i nimi niebędących koliduje w szczególności z art. 32 ustawy z 2.4.1997 r. Konstytucja RP (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) wprowadzającym zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji jednostki w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

O ile za prawnie niedopuszczalne należy uznać pozbawienie sołtysa będącego radnym prawa do diety, szczegółowe rozwiązania przyjmowane w uchwałach rad gmin powinny uwzględnić okoliczność, że część aktywności przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej realizuje się w ramach pracy organu stanowiącego gminy (udział w sesjach rady gminy, udział w posiedzeniach komisji) co powinno mieć wpływ na treść zasad i wysokość przysługującej diety. Za udział w pracach rady osobie pełniącej dwie funkcje powinna przysługiwać jedna dieta (radnego). Nie oznacza to, jeszcze raz należy podkreślić, możliwości pozbawienia sołtysa - radnego prawa do diety z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, bowiem funkcja ta obejmuje szereg innych czynności i obowiązków, a jej treść nie może być sprowadzona do udziału w pracach rady gminy.

 

Podstawa prawna:

  • art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • art. 25. ust. 4, art. 25. ust. 8, art. 37b. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Źródło: www.ekspertbudzetowy.plPiotr Walczak

 

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY