Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (65) 2013 / Rachunkowość w praktyce / Korekta błędu w sprawozdaniu finansowym

BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (65) 2013

A   A   A

Korekta błędu w sprawozdaniu finansowym

(Autor: Małgorzata Siwy, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

 

 

Pytanie

Spółka z o.o. podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Za zeszły rok spółka osiągnęła wynik 200.000 zł, sprawozdanie zostało zbadane, zatwierdzone, wynik podzielony na pokrycie straty z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy. Okazało się, że do ksiąg starego roku został zaksięgowany odpis aktualizujący należności, który nie został uwzględniony w sporządzonym za 2011 r. sprawozdaniu – kwota 20.000 zł wpływa niewątpliwie na rachunek zysków i strat oraz bilans. Stąd zbadane i zatwierdzone sprawozdanie za zeszły rok nie jest zgodne z obrotówką.

Co spółka powinna zrobić z zapisami w 2012 r.? Czy należy opisać tę sytuację w informacji dodatkowej – gdzie? Czy zmienić bilans otwarcia - sprawozdań za zeszły rok przedstawianych biegłemu?

Co zrobić z podzielonym wynikiem za zeszły rok? Jak zmienić księgowania w bieżącym?

 

Odpowiedź

Ponieważ sprawozdanie spółki za rok 2011 zostało zatwierdzone, odpowiednich zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych roku 2012.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – jednostki obowiązane są stosować przejrzyste zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Jednocześnie art. 54 ust. 2 u.o.r. stanowi, że jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, po jego zatwierdzeniu, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Z analizy pytania wnioskuję, iż zapis dotyczący odpisu aktualizującego należności został dokonany w księgach roku 2011, po zbadaniu przez biegłego księgowego sprawozdania finansowego. Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011, ale przed jego zatwierdzeniem, wówczas powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie stosownych zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to zbadał – art. 54 ust. 1 u.o.r.

 

Natomiast po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego takiej możliwości nie ma.

Bilans otwarcia ksiąg handlowych na rok 2012 powinien być zgodny ze sporządzonym i zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym za rok 2011. Zmiana bilansu otwarcia na rok 2012 w oparciu o dokonany zapis w księgach 2011 r. spowodowałaby zmianę na koncie wyniku finansowego, co jest niedopuszczalne.

 

Moim zdaniem odpowiednich zapisów dotyczących aktualizacji należności należy dokonać w księgach roku 2012. Natomiast proponuję opisać w „obrotówce" za rok 2011 przyczyny niezgodności zestawienia obrotów i sald za rok 2011 ze sprawozdaniem finansowym.

Stosownie do art. 54 ust. 3 u.o.r., który wyjaśnia, że jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 u.o.r., to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz własny) i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych".

 

Księgowania w księgach roku 2012 będą następujące:

Wn konto 821 Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie

Ma konto 280 Odpisy aktualizujące rozrachunki.Małgorzata Siwy

 

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY