Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 11 (61) 2012 / Rachunkowość w praktyce / Sprawozdanie finansowe a likwidacja spółki

BDO Podatki i Rachunkowość nr 11 (61) 2012

A   A   A

Sprawozdanie finansowe a likwidacja spółki

(Autor: Dorota Mikulska, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie

Nasze pytanie dotyczy likwidacji spółki z o.o. oraz obowiązków wynikających z takiego faktu. Spółka „postawiła się” w stan likwidacji 19 marca 2012 r. Na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji sporządziliśmy sprawozdanie finansowe (czyli na 18 marca 2012 r.).

Czy takie sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników spółki? Czy należy dołączyć do niego sprawozdanie zarządu z działalności spółki? Czy jest obowiązek złożenia go w urzędzie skarbowym i z jakich przepisów to wynika?

Kolejne pytanie dotyczy bilansu otwarcia likwidacji. Czy również podlega zatwierdzeniu i czy składa się go do urzędu skarbowego i z jakich przepisów to wynika?

W bilansie otwarcia likwidacji składniki aktywów przyjmowane są według ich wartości zbywczej, w naszym przypadku będą się one różniły od wartości księgowej określonej w bilansie sporządzonym na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji.

 

Odpowiedź

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji nie sporządza się sprawozdania z działalności jednostki.

Zarówno sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, jak i bilans otwarcia likwidacji nie podlegają przekazaniu do urzędu skarbowego.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki (tu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w stan likwidacji nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (tu: Zgromadzenie Wspólników). Artykuł 53 ust. 1 u.o.r. stanowi bowiem, iż obowiązek zatwierdzenia dotyczy rocznych sprawozdań finansowych jednostek, tj. sprawozdań finansowych sporządzonych na koniec roku obrotowego (o ile w stosunku do jednostki nie została ogłoszona upadłość).

 

Na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji nie sporządza się sprawozdania z działalności jednostki. Wynika to z art. 45 ust. 4 u.o.r., który stanowi, iż sprawozdanie z działalności jednostki dołącza się tylko do rocznego sprawozdania finansowego (sprawozdań finansowych sporządzonych na inny dzień bilansowy obowiązek ten nie dotyczy). Również art. 49 ust. 1 u.o.r. mówi wyraźnie, iż kierownik jednostki (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd) sporządza sprawozdanie z działalności jednostki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym.

 

Druga kwestia dotyczy bilansu otwarcia likwidacji, czyli bilansu likwidacyjnego sporządzanego przez likwidatora spółki. Bilans ten – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników na mocy art. 281 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – dalej k.s.h. Zgodnie zaś z art. 281 § 3 k.s.h. do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Przyjmuje się, że wartość zbywcza, o której mowa w prawie handlowym, odpowiada wycenie aktywów przeprowadzonej w myśl prawa bilansowego według cen sprzedaży netto. Celem wyceny jest bowiem (w obydwu przypadkach) ustalenie rzeczywistej (możliwej do uzyskania przy sprzedaży) wartości majątku likwidowanej spółki.

 

W tym miejscu należy przypomnieć, iż wyceny składników majątku jednostki na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji, wobec niemożności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności, dokonuje się zgodnie z przepisami art. 29 ust. 1 u.o.r., tj. właśnie według możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W świetle powyższego suma aktywów z bilansu sporządzonego na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji jest równa sumie aktywów, wykazanej w bilansie likwidacyjnym.

 

Zarówno sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, jak i bilans otwarcia likwidacji nie podlegają przekazaniu do urzędu skarbowego. Albowiem w myśl art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) obowiązek ten dotyczy wyłącznie rocznych sprawozdań finansowych. Na mocy zaś art. 290 k.s.h. do urzędu skarbowego należy złożyć odpis sprawozdania likwidacyjnego, czyli sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (art. 288 § 1 k.s.h.).Dorota Mikulska  
<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY