Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 2 (64) 2013 / Rachunkowość w praktyce / Ujawnienie niedoboru

BDO Podatki i Rachunkowość nr 2 (64) 2013

A   A   A

Ujawnienie niedoboru

(Autor: Maciej Soprych, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie
Przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której ujawniono niedobór elementów środka trwałego (środkiem trwałym był komplet szalunków: dźwigary i inne elementy).
Jak należy postąpić w przypadku ujawnionego niedoboru – środek trwały jest amortyzowany – czy po tym ujawnieniu należy zmniejszyć o kwotę niedoboru wartość środka trwałego i od nowej wartości dalej amortyzować?
Jak ująć w ewidencji ujawniony niedobór? W momencie zakupu wartość zakupionego sprzętu jest księgowana na kontach 4 i 5. Niedobór dotyczy sprzętu kupionego w poprzednich latach.

 

Odpowiedź

 

Jeżeli chodzi o ewidencję niedoborów środków trwałych – szalunków, częściowo zamortyzowanych, to ujawnienie ich niedoboru powinniście Państwo ująć w księgach rachunkowych w następujący sposób:

 1. w sytuacji, gdy nie wskazano osoby odpowiedzialnej:
  Wn konto 063 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn (wartość umorzenia odnosząca się do zaginionych elementów szalunku)
  Ma konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (wartość umorzenia odnosząca się do zaginionych elementów szalunku)
  Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (wartość początkowa zaginionych elementów)
  Ma konto 013 Urządzenia techniczne i maszyny (wartość początkowa zaginionych elementów),
 2. jeżeli zostanie wskazana osoba odpowiedzialna, wówczas należy ująć wartość netto zaginionych elementów na koncie 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek:
  Wn konto 063 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn (wartość umorzenia odnosząca się do zaginionych elementów szalunku)
  Ma konto 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek (wartość umorzenia odnosząca się do zaginionych elementów szalunku)
  Wn konto 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek (wartość początkowa zaginionych elementów)
  Ma konto 013 Urządzenia techniczne i maszyny (wartość początkowa zaginionych elementów)
  Wn konto 234 Inne rozrachunki z pracownikami (wartość netto zaginionych elementów)
  Ma konto 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek (wartość netto zaginionych elementów).

Jeżeli wpływ kwoty należnej od pracownika jest wątpliwy, wówczas należy dokonać odpisu aktualizującego, którego ewidencja powinna przebiegać w sposób następujący:
Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne
Ma konto 280 Odpisy aktualizujące rozrachunki.
Po ujawnieniu niedoborów, amortyzacja powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, jednak wartość, od której naliczana jest amortyzacja, powinna zostać pomniejszona o wartość zaginionych elementów.

Odpowiadając na drugie z postawionych przez Państwa pytań należy zauważyć, że wyposażenie, którego niedobór został stwierdzony, ujęto w kosztach bilansowych w poprzednich okresach. Zatem jego brak nie będzie wiązał się z koniecznością ponownego zaliczenia do kosztów. Jeżeli wyposażenie było ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych, a taka sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku środków niskocennych, wówczas należy usunąć taki środek trwały z ewidencji bilansowej.

Zapis księgowy powinien wyglądać następująco:
Wn konto 063 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn
Ma konto 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek
Wn konto 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek
Ma konto 013 Urządzenia techniczne i maszyny.
Jeżeli wyposażenie nie było ujęte na środkach trwałych, tylko ujęto je bezpośrednio w rachunku wyników na koncie 401 Zużycie materiałów i energii, wówczas ujawnienie niedoboru nie wymaga ewidencji w księgach rachunkowych.

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.o.r. zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.Maciej Soprych

 

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY