Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Prawo Pracy i HR / BDO Prawo Pracy i HR nr 1 (17) 2018 / Przepisy prawne i orzecznictwo / W 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

BDO Prawo Pracy i HR nr 1 (17) 2018

A   A   A

W 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

(Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Od początku 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z krajów spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy – weszła bowiem w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracy krótkoterminowej i sezonowej.

 

Jak zwraca uwagę resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe było zarejestrowanie wg starych zasad oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln osób z 6 państw. Na koniec 2008 r. było ok. 65 tys. cudzoziemców w ZUS, 2014 r. – 124 tys., 2016 r. – 293 tys., na koniec III kwartału 2017 r. już 423 tys.

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi są rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych, wykonywanych przez obywateli ww. państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Zarazem można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich krajów trzecich. Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy.

Resort informuje dalej, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, również w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia  na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na zrozumiały dla niego język. Wprowadzony został nowy typ zezwolenia – na pracę sezonową.  W odróżnieniu od innych zezwoleń jest wydawane przez starostę (powiatowe urzędy pracy).  Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia każdego cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce (szczegółowo podklasy są wskazane w rozporządzeniu) przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 Resort zauważa, że w zakresie pracy sezonowej wprowadzono ułatwienia dla obywateli ww. państw,  które polegają na zwolnieniu z testu rynku pracy, możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.
W przypadku krótkotrwałego zatrudnienia cudzoziemca (do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy) do prac niesezonowych  w ustawie przewidziano łatwiejsze, niż na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, przedłużenie współpracy z danym cudzoziemcem zatrudnionym przez co najmniej 3 miesiące na podstawie umowy o pracę.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z nowymi przepisami. Poniżej kilka z nich.

Jaka będzie procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową: czy pracodawca najpierw powinien wystąpić o wydanie informacji starosty, a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową? Czy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie informacji starosty, równolegle składając wniosek o wydanie zezwolenia?
Jeżeli informacja starosty będzie wymagana (co w przypadku zezwoleń na pracę sezonową nie dotyczy obywateli 6 państw), pracodawca w pierwszej kolejności powinien złożyć ofertę pracy, po czym urząd powinien wydać informację starosty. Informacja powinna być dołączona do wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie biegnie od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Czy pracodawca będzie informował urząd, jaki jest cel uzyskania informacji starosty? Dla urzędu ma to istotne znaczenie ze względu na konieczność ustalenia czy wymagania stawiane w ofercie są zgodne z kwalifikacjami kandydatów.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym pracodawca powinien poinformować, że oferta pracy jest składana w związku z procedurą uzyskania zezwolenia na pracę. Niezależnie od tego przy doborze należy uwzględniać kwalifikacje kandydatów.

Czy jeśli pracodawca przedstawia niekorzystne warunki zatrudnienia typu umowa o dzieło czy niepełny etat – to urząd ma obowiązek informować potencjalnych kandydatów o zgłoszonej ofercie pracy (w myśl ustawy osoby zarejestrowane nie  muszą przyjmować takich ofert pracy)?
PUP powinien informować bezrobotnych i poszukujących pracy o ofertach pracy odpowiadających ich  kwalifikacjom, chyba że pracodawca nie wyraził zgody na kierowanie do niego kandydatów (jeśli nie jest to uzasadnione, może spowodować wydanie informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy). Odmowa przyjęcia oferty „nieodpowiedniej” w rozumieniu ustawy nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla bezrobotnego.

Jaka będzie procedura weryfikacji dokumentów potwierdzających zgodność kwalifikacji zawodowych zawartych w ofercie z kwalifikacjami kandydatów? W którym momencie dochodzi do  takiej weryfikacji? Czy dokumenty posiadane przez kandydatów muszą być tłumaczone (jeśli tak, to czy przez tłumacza przysięgłego)? Czy konieczna jest nostryfikacja dyplomu?
Weryfikacja kwalifikacji cudzoziemców następuje w postępowaniu dowodowym, w trakcie rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.
W postępowaniu administracyjnym dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają w zasadzie tłumaczenia. Nostryfikacja dyplomu nie jest potrzebna w celu zatrudnienia, jeśli nie wymagają tego przepisy o  zawodzie regulowanym.

W przypadku wpisu wielosezonowego na 3 lata (2018, 2019, 2020) oraz wydania zaświadczenia na wskazany okres u podmiotu A, w dwóch kolejnych latach cudzoziemiec się zgłosił do podmiotu A, ale w trzecim roku już nie przyjechał. W tym trzecim roku (2020) podmiot B ubiega się o tego cudzoziemca. Czy w takim przypadku podmiot B występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, czy o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową?
„Wpis wielosezonowy” jest dokonany na wniosek określonego pracodawcy i jest podstawą wydania zezwoleń na prac sezonową temu pracodawcy. Inny pracodawca może złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli dany cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (w związku z wpisem wniosku do ewidencji). Jeżeli natomiast cudzoziemiec przebywa za granicą albo na terytorium RP w innym celu (np. nauki lub pracy „niesezonowej”), ten drugi pracodawca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

 

Więcej pytań i odpowiedzi: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/pytania-i-odpowiedzi/


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY